Klätterträdlogo

  Trädvård

Det finns flera olika typer av trädvårdande åtgärder men allt handlar främst om att ge ett träd så bra förutsättningar som möjligt på den plats det växer. Träd mår i de allra flesta fall bäst av att få växa och utvecklas ostört men ibland kan de komma i konflikt med objekt som anses viktigare.

  Beskärning

Det finns olika typer av beskärningar som kan vara aktuella. När ett träd är ungt handlar det om uppbyggnadsbeskärning för att forma ett starkt och friskt träd. Har trädet vid plantering valts efter sin växtplats skall inte så många fler åtgärder behövas, men så är inte alltid fallet.

Ett träd som växer sig för stort för sin växtplats kan exempelvis komma i konflikt med byggnader, vägar eller andra värdefulla träd. Då kan en beskärning där kronan eller enskilda grenar reduceras vara en bra lösning.
Ibland kan ett träd utgöra en säkerhetsrisk för sin omgivning och då kan en beskärning med fokus på att minska dessa risker göras.

  Plantering

Att plantera träd kräver stora kunskaper för ett gott resultat. Det viktigaste är att välja rätt växtmaterial för den tilltänka platsens förutsättningar. Sedan gäller det att sköta trädet under etablering med uppbindning, vattning och beskärning. 
Som arborister kan vi hjälpa dig hela vägen från planta till fullvuxet träd.

  Naturvård

Naturvård handlar främst om att skydda, skapa eller vårda värdefulla miljöer med biologisk mångfald. Det kan också handla om att restaurera skadade områden. 
Vi utför flera naturvårdande åtgärder:

  • Friställning av grova eller gamla lövträdssolitärer.
  • Borthuggning av gran där granen utgör ett hot mot det lokala ekosystemet.
  • Borthuggning av främmande trädslag.
  • Hamling av lövträd i kulturmark.
  • Återskapande av död ved och döende träd.
  • Återskapande av luckor eller ljusbrunnar genom trädutglesning i täta skogsområden med kvarlevande ljusälskande arter.